ประเภทของรายวิชา

คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

01 :: สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน2

02 :: สาขาวิชาพืชศาสตร์12

03 :: สาขาวิชาสัตวศาสตร์2

04 :: สาขาวิชาประมง1

05 :: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

06 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์8

07 :: กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

01 :: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร7

02 :: สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร

03 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ7

04 :: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์16

05 :: สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ5

06 :: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์18

07 :: สาขาวิศวกรรมเกษตร1

08 :: สาขาวิชาศึกษาทั่วไป1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

01 :: สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

02 :: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ2

03 :: สาขาวิชาการจัดการทั่วไป5

04 :: สาขาวิชาศึกษาทั่วไป5

05 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง5

06 :: สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร1

วิชาพื้นฐาน1
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

01 :: สาขาวิชาการจัดการ10

02 :: สาขาวิชาการบัญชี10

03 :: สาขาวิชาการตลาด4

04 :: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์8

05 :: สาขาวิชาระบบสารสนเทศ8

06 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง1

07 :: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์15

08:: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์3

09 :: สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์2

10 :: สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย4

11:: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ4
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร

01 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

02 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

03 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง

04 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม2

05 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร

06 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร3

07 :: สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์

08 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

09 :: วิทยาศาสตร์ประยุกต์

10 :: สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า1
คณะเทคโนโลยีสังคม

01 :: สาขาวิชาการจัดการ

02 :: สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร

03 :: สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์4

04 :: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

05 :: สาขาวิชาศิลปศาสตร์1

06 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

01 :: สาขาวิศวกรรมโยธา4

02 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธา2

03 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม16

04 :: สาขาวิชาการจัดการงานก่อสร้าง

05 :: สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรม5

06 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์1

07 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง3

08 :: สาขาวิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง8

09 :: สาขาวิชาศึกษาทั่วไป3

10 :: สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ1

11 :: สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย2
คณะศิลปศาสตร์

01 :: สาขาภาษาอังกฤษ9

02 :: สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

03 :: คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์7

04 :: มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์8
คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

01 :: สาขาวิชาสัตวแพทย์ศาสตร์5

02 :: สุขภาพสัตว์1
สถาบันเทคโนโลยีการบิน

01 :: เทคโนโลยีการบิน

02 :: สาขาวิชาการบริหารจัดการการบิน
หลักสูตรการอบรม2