ประเภทย่อย
01 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
02 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
03 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
04 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
05 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร
06 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
07 :: สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์
08 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
09 :: วิทยาศาสตร์ประยุกต์
10 :: สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า