ประเภทย่อย
01 :: สาขาวิชาการจัดการ
02 :: สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
03 :: สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
04 :: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
05 :: สาขาวิชาศิลปศาสตร์
06 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง