ประเภทย่อย
01 :: เทคโนโลยีการบิน
02 :: สาขาวิชาการบริหารจัดการการบิน