ประเภทย่อย
01 :: สาขาวิชาเกษตรกลวิธาน
02 :: สาขาวิชาพืชศาสตร์
03 :: สาขาวิชาสัตวศาสตร์
04 :: สาขาวิชาประมง
05 :: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์
06 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
07 :: กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป