ประเภทย่อย
01 :: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
02 :: สาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร
03 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
04 :: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
05 :: สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ
06 :: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
07 :: สาขาวิศวกรรมเกษตร
08 :: สาขาวิชาศึกษาทั่วไป