ประเภทย่อย
01 :: สาขาวิชาบริหารธุรกิจเกษตร
02 :: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
03 :: สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
04 :: สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
05 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
06 :: สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
วิชาพื้นฐาน