ประเภทย่อย
01 :: สาขาวิชาการจัดการ
02 :: สาขาวิชาการบัญชี
03 :: สาขาวิชาการตลาด
04 :: สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
05 :: สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
06 :: สาขาวิชาเทคโนโลยีโลจิสติกส์และการจัดการระบบขนส่ง
07 :: สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
08:: เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
09 :: สาขาเทคโนโลยีการโฆษณาและประชาสัมพันธ์
10 :: สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
11:: สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ