วิธีการวัดค่าและวิเคราะห์สารประกบในอาหารอาหารด้วยวิธีต่างๆ

โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีอาหาร การเปลี่ยนแปลงทางเคมีระหว่างการแปรรูป และการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์

คำอธิบายรายวิชา เทคโนโลยีการหมักดอง

วัตถุเจือปนในอาหาร