ตัวอย่างบทเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1
ผศ.ดร. ณัฐาภร คำมะสอน
ตัวอย่างบทเรียนหลักสูตรแคลคูลัส 1 หลักสูตรแคลคูลัส 1
ผศ. ชัยประเสริฐ แก้วเมือง
ตัวอย่างบทเรียนหลักสูตรการเขียนรายงานและการใช้งานห้องสมุด หลักสูตรการเขียนรายงานและการใช้งานห้องสมุด
ผศ. วีระศักดิ์ โนนม่วง
ตัวอย่างบทเรียนหลักสูตรหลักสถิติ 1 หลักสูตรหลักสถิติ 1
อาจารย์วิรัตน์ ขาวสร้อย
ตัวอย่างบทเรียนหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
อาจารย์วสันต์ รัตนากร


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก